Sincomps Konfigurator

Preis: 0.00 €
Preis: 0.00 €
Preis: 0.00 €
Preis: 0.00 €
Preis: 0.00 €
Preis: 0.00 €
Preis: 0.00 €
Gesamtpreis: 0.00 €
Zurück ssystem: " + betriebssystemPreis.toFixed(2) + " €\n"; } else { selectedItems += "Betriebssystem: Nein\n"; } // Gesamtpreis zum selectedItems-String hinzufügen selectedItems += "Gesamtpreis: " + gesamtPreis.toFixed(2) + " €\n"; // Erstellen Sie ein neues Fenster, um den Text anzuzeigen var printWindow = window.open('', '_blank'); printWindow.document.open(); printWindow.document.write('Sincomp Konfigurator'); printWindow.document.write('

Sincomp Konfigurator

'); // Text horizontal zentriert printWindow.document.write('
'); // Änderung: Ein
für die Textmitte printWindow.document.write('
' + selectedItems + '
'); var currentDate = new Date().toLocaleDateString(); printWindow.document.write(''); printWindow.document.write(''); printWindow.document.write('
'); printWindow.document.close(); // Drucken Sie das neue Fenster printWindow.print(); // Schließen Sie das Druckfenster nach dem Drucken printWindow.close(); }